Logo Gminy Wąsewo
Powróć do: Dla Mieszkańców

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zaopatrzernie w wodę.

 

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy                                               

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

Grupa 1

 - cena wody (zł/m3)

1,95

2,05

2,15

 


 

 

 

 

Opłata abonamentowa:

 

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

Grupa 1

opłata abonamentowa miesięczna

 2,63/miesiąc

 2,76/miesiąc

 2,90/miesiąc

 

 

 

 

 

 

Odprowadzanie ścieków:

 

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

Grupa 1

- cena ścieków (zł/m3)

 2,84

 2,90

 2,96

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 51.2022 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługę oczyszczenia ścieków komunalnych odebranych ze zbiorników bezodpływowych i dowiezionych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Wąsewie 

 

Opłata za jednorazowy odbiór bez względu na ilość odebranych ścieków nie może być niższa niż 138,89 zł netto + podatek VAT=150zł brutto* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

Druki do pobrania:

informacja o założeniu wodomierza

informacja o wymianie wodomierza

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków - ryczałt

wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków - wodomierz