Logo Gminy Wąsewo
Powróć do: Dla Mieszkańców

GOSPODARKA ODPADAMI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) Wójt Gminy Wąsewo zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 14 grudnia 2022 r. uchwały Nr XXXIV.270.2022 Rady Gminy Wąsewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r. poz. 13921) od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowo ustalona wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 22,00 zł.

Zwalnia się  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym , w wysokości 2,00 zł (słownie : dwa złote) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku stwierdzenia , że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 44,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. 

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Wąsewo pok. nr 13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 
07-311 Wąsewo, pokój nr 13 oraz pod numerem telefonu: 296458000 wew. 26 lub 36

Urząd Gminy Wąsewo informuję, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz 391 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Wąsewo obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 3 i 13 oraz na stronie internetowej gminy www.wasewo.pl

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu wypełniania deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 29 645-80-00 w. 26 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 3 i 13.

- nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

NR:69 8930 0004 0000 0837 2000 0520

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Lipowa 1A (nieruchomość dawnego SKR)

07-311 Wąsewo

Czynny:

w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

Regulamin PSZOK

formularz przyjęcia odpadów

kontenery:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, popiół paleniskowy, odpady zielone, odpady frakcji suchej oraz szkło które nie mieszczą się w domowych pojemnikach i workach.

Do pobrania:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsewo, na których zamieszkują mieszkańcy.[PDF] (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsewo, na których zamieszkują mieszkańcy.[DOC] (obowiązuje od 1.01.2020r.)

Uchwała Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo

Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo

Uchwała Nr X.82.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (obowiązuje od 1.01.2020r.)

Uchwała Nr X.81.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (obowiązuje od 1.01.2020r.)

Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1.01.2020r.)

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2017 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2018 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2019 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2021 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2022 rok 

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2023 rok 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z poźń. zm.) Gminy mają obowiązek udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy informacji o:

 PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

 

 Na terenie Gminy Wąsewo odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

 Odbiorem i dalszym zagospodarowaniem przeterminowanych lekarstw zajmuję się F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz.

 Od nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność gospodarczą, firm) odpady mogą odbierać wszystkie firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, który dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Wąsewo bip.wasewo.eur.pl

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WĄSEWO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. Zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowana w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. Zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

Instalacja do mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11 gm. Ostrów Mazowiecka. Zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów  Mazowiecka..

POZIOMY RECYKLINGU – GMINA WĄSEWO

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminy obowiązane są osiągnąć:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokościco najmniej 50% wagowo;

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

2012 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2012 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 4,5%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2012 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 9,2%.

2013 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2013 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,5%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2013 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 28,2%.

2014 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2014 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2014 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 49,4%.

2015 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2015 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2015 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,9%.

2016 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,39%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 7,05%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Wąsewie przy ulicy Lipowej 1A prowadzony jest przez Gminę. Odbiorem odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK-u (29) 645-80-00 wew. 26 lub 36.

GPSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00.