Logo Gminy Wąsewo

OFERTA PRACY ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ocena 0/5

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego

OFERTA PRACY 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania niezbędne: 

1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:

1) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoba posiadająca co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

3) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które  nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej,

4) ma nieposzlakowaną opinię, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3.  posiadanie prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: 

1. Umiejętności skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3. Empatia;

4. Umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

5. Odporność na sytuacje stresowe;

6. Znajomość topografii Gminy Wąsewo.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku: 

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

1. społecznego (np.; wsparcia w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystenta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

2. zawodowego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asystenta w tych miejscach i zajęciach),

3. edukacyjnego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

4. kwestionariusz ,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia: 

1. umowa zlecenie,

2. czas pracy – regulowany w porozumieniu z osobą niepełnosprawną.

Pytania kierować można do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie osobiście lub pod nr telefonu 29 645-80-00 wew. 31 lub 32.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Wąsewie, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia oferty pracy na stanowisko – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo w terminie do dnia 31.03.2022 r. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności