Logo Gminy Wąsewo

LIII Sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo (Dz. U. Woj. Maz. 2020 poz. 5506) zwołuję (53) LIII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024r. (czwartek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu Nr LII.2024  z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwały: 

1)     w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2025,

2)     w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2024 rok,

3)     w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

4)     w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

5)     w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo  na lata 2024-2038,

6)     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024,

7.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie za 2023 rok.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2023.

9.      Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023.

11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Tadeusz Bąk

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności