Logo Gminy Wąsewo

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)

Ocena 0/5
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

realizując projekt

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa VIII  – Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

ZAPRASZA do składania wniosków:

-      o organizację stażu (wnioskuje pracodawca),

-      o skierowanie na szkolenie indywidualne (wnioskuje osoba bezrobotna),

-      o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (wnioskuje pracodawca, kwota refundacji 1 stanowiska – 30 000,00 zł),

-      o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota dofinansowania – 25 000,00 zł).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej oraz kobiet.

!!! UWAGA!!!

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązują przepisy prawne, wymogi wskazane w dostępnych na stronie internetowej PUP „Kryteriach…” dotyczących realizacji w/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz warunki określone w dokumentacji realizowanego projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerami telefonów: centrala PUP - 029 745 33 93, 029 745 21 51, jednorazowe środki – 508 027 515, wyposażenia - 508 027 491, staże - 508 027 409, szkolenia – 510 774 740, koordynator projektu - 508 027 545.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności